MODERNE DANSK KIRKEARKITEKTUR
Ved lektor Benny Grey Schuster, Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Gudstjenesteforståelsen som arkitektonisk pejlemærke

Det arkitektoniske grundspørgsmål er her: Hvordan får man signaleret Ordets (såvel i form af prædikenen som menighedssangen) betydning i forhold til alteret og dets indbyggede offer-, blods- og (pace René Girard) volds-konnotationer? Eller sagt på en anden måde: Hvordan fremhæver man prædikestolen som (et) orienteringspunkt i rummet uden at gøre prædikenen til et sakramente?

Bragt på sin korteste (og dermed underforstået: sin mest unuancerede) formel kan man sige, at overgangen fra romermessen til den lutherske gudstjeneste er bevægelsen fra kult til kommunikation. Med en anden – også misforståelig – formulering kan man gribe tilbage til en klassisk skelnen mellem kirken som domus Dei og domus ecclesia og hævde, at hvis katolikkerne traditionelt har trukket gudstjenesten i den første retning, præger det modsatte protestantismens gudstjenesteforståelse. Det hænger sammen med den grundopfattelse, som Luther gav udtryk for, da han i 1544 ”indviede” slotskapellet i Torgau med en simpel gudstjeneste og i sin prædiken erklærede: ”Kirke får vi lov til at bygge for vores egen skyld, ikke for Guds” (Ausgewählte Werke, bd.VI, udg. af H.H. Borcherdt & Georg Merz. München: Chr. Kaiser, 1958, ss. 410).
   Risikoen ved sådanne spidsformuleringer er naturligvis, at en i analytisk sammenhæng klargørende skelnen mellem Guds og menighedens hus bliver misvisende, hvis man ender med at skille dem ad. Det turde således være overdrevent polemisk, når den forhenværende provst i Canterbury, Edward Norman, i sin velkendte bog om kristenhedens bygninger (The House of God. Church Architecture, Style and History. 19901, 20052) mener sig i stand til at konkludere:

Tonelejet synes næsten at varsle, at Norman samtidig med genudgivelsen af bogen i anden udgave forlod den anglikanske kirke og blev katolik; men han får alligevel sat fingeren på den måske mest afgørende – og ømme - problemstilling vedrørende det protestantiske kirkebyggeri. I Theologische Realenzyklopädies store artikel om ”Kirchenbau” slutter Horst Schwebel afsnittet om det 20. århundrede med en meget tankevækkende overvejelse:

Faktisk kunne man overveje, om ikke allerede Luther foregreb dette problem, da han ved en konkret lejlighed anvendte princippet om ”et kristenmenneskes frihed” på liturgien. I 1525 formanede han nemlig nogle af sine baltiske tilhængere om, at ikke alt, hvad der teologisk er tilladt, er sjælesørgerisk nyttigt:

 

Andetsteds i Theologische Realenzyklopädie-artiklen refererer Schwebel til en undersøgelse foretaget af Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart (Philipps Universitet, Marburg), som påviste en klar tendens til, at man navnlig vha. ny kunst havde forsøgt at ”opsakralisere” de ”lavkirkelige” brugsrum i 1960’ernes og 70’ernes kirkebyggerier. Luther kan have ret i, at vi kan fejre gudstjeneste i en dagligstue, men mennesker har åbenbart brug for noget – ved siden af Ordets ord – til at fange og samle opmærksomheden, til at fokusere andagten – som fx et maleri eller en skulptur.

Problemstillingen kan anskueliggøres med et konkret hjemligt eksempel: Gug kirke er en stærk kandidat til prisen for det mest radikale og stringent gennemførte forsøg på at lave et luthersk kirkerum, hvilket bl.a. viser sig på følgende måder:
a) Ordet bringes i centrum ved at prædikestolen bogstaveligt anbringes på rummets midterakse, mens alteret decentreres i det ene hjørne. (Dog skabes vha. ekstra dagslys-indtag to særlige rum omkring såvel alter som døbefont.)
b) Alteret fremhæves demonstrativt som et spisebord ved at nedsænke musselmalede tallerkener i et ellers beton-tungt møbel.
c) Forestillingen om, at det alene er Ordet, der helliger huset, og at når det afsluttende ”amen” derfor har lydt, er rummet verdsligt og kan bruges til hvad-som-helst, får i Gug to markante udtryk: dels det sammenhængende forløb af ”gudstjenesterum” og ”sidelokaler” (selv om rummene strengt taget kan adskilles med forhæng nødvendiggøres gåseøjnene akkurat af sammenhængen), dels den unikke detalje med kirkebænkenes vendbare ryglæn, så menigheden med et snuptag kan drejes rundt og som publikum overvære fx et teaterstykke i rummenes modsatte ende.
   Gug er indviet i 1972; men i 1996 har man, akkurat som kollegerne i Tyskland, besluttet at tilføje rummet en tydeligere symbolik i kraft af Hein Heinsens skulptur og Stig Brøggers malerier. Hvis man skulle følge pointen helt til dørs, kunne man endog overveje, om ikke den markante skulptur ”tilter” rummet og – opsakraliserende – forrykker balancen på bekostning af prædikestolen.

Opsummerende sagt kan man altså spejde efter gudstjenesteforståelsens arkitektoniske gennemslag især i udformningen (inklusiv forskel eller ligheder i materialevalg) og placeringen af alter, font og stol i forhold til hinanden samt placeringen af orgelet og menigheden.